Algemene voorwaarden

De hobbyvlinder, Pluimgraaf 16, 1567AB, Assendelft

email: [email protected] of via ons contactformulier

KvK nummer: 59594640; BTW nummer: NL 853560754B01

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten van dehobbyvlinder.nl en op alle met dehobbyvlinder.nl aangegane overeenkomsten.

1.2 Onder “koper” wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot dehobbyvlinder.nl in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.

2. Leveringsvoorwaarden

2.1 Bestellingen via de dehobbyvlinder.nl overeengekomen worden direct verzonden bij het op voorraad zijn van het artikel en bij het voldaan zijn van de betalingsverplichting van de koper. Wanneer de leverdatum om enigerwijze langer wordt dan de dag na betaling wordt u hierover geïnformeerd. Wij zijn niet aansprakelijk voor het te laat afleveren van PostNL of DHL.

2.2 Bestellingen die op enigerwijze bij dehobbyvlinder.nl zijn gedaan zijn rechtsgeldig en bindend.

2.3 Overeengekomen of opgegeven leveringstijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.4 Bestellingen kunnen kosteloos worden geannuleerd. Na ontvangst van de zending heeft u 7 dagen om de zending zonder opgaven van reden terug te sturen, de verzendkosten van deze zending zijn voor kosten van de koper. Na ontvangst van uw bestelling zullen wij binnen 30 dagen overgaan tot retour betaling mits de artikelen onbeschadigd en in de originele verpakking zitten.

2.5 Indien de betaling van een vooraf te betalen bestelling niet binnen de gesteldebetalingstermijn van 7 dagen wordt betaald, zullen wij de order annuleren.

2.6 Op maat en op bestelling gemaakte producten worden niet retour genomen.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO valuta inclusief omzetbelasting.

3.2 Voor Nederlandse klanten worden de verzendkosten berekend in de winkelwagen.

3.3 Alle aanbiedingen, prijzen en afbeeldingen zijn onder voorbehoud van type- of scanfouten.

3.4 De wijze van verpakking, de keuze van het verpakkingsmateriaal en verzending worden door ons bepaald.

3.5 Als op onze site of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die incorrect is, behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan alsdan de overeenkomst ontbinden door zulks schriftelijk kenbaar te maken en daarbij de geleverde goederen retour te zenden.

4. Beschadigingen/gebreken

4.1 De verkoper is niet aansprakelijk voor beschadiging of te niet gaan tijdens vervoer of verzending, ongeacht of vervoer of verzending door of namens de verkoper, koper of derden geschiedt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of bij aantoonbare nalatigheid van de verkoper. In alle gevallen zal de verkoper met de koper in overleg treden om de opgelopen schade naar tevredenheid van beide partijen op te lossen.

4.2 In geval van ontbrekende of niet bestelde goederen dient de koper de verkoper binnen twee dagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd in gebreke te stellen. Na deze termijn kan koper geen beroep meer doen op enig gebrek.

4.3 In geval van uiterlijke gebreken heeft de verkoper de keuze de betreffende zaken te vervangen, te repareren dan wel terug te nemen tegen creditering van de koper.

4.4 Afwijkingen van de kleuren tegenover de originele kleuren zijn voorbehouden op grond van druktechnische limiteringen.

5. Overmacht

5.1 Indien de verkoper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden deze verplichtingen opgeschort tot op het moment dat verkoper in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

6. Gegevensverwerking

6.1 In onze Privacy voorwaarden staat hoe wij omgaan met uw gegevens.
6.2 Een week na betaling zult u van ons een email ontvangen met een beoordelingsformulier en de vraag of u de maandelijkse nieuwsbrief zou willen ontvangen. Reageert binnen 1 week niet, zult u van ons niet langer emails ontvangen.